Site banner

Tin nóng

Văn bản của Nhà nước.

Công văn 758/CNTT-XTTM Về việc phối hợp tổ chức Khoá đào tạo kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trong năm 2022

Kính gửi các hợp tác xã có nhu cầu đăng ký (qua email trước và gửi văn bản sau cho LM HTX tỉnh) để được tham gia Khóa Đào tạo (kinh phí được Cục XTTM đài thọ theo Công văn 758/CNTT-XTTM).