Site banner

Tin nóng

Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Nghị quyết ILC.109/NGHIQUYET I Hội nghị Lao động Quốc tế

Ngày 17/6/2021. Hội nghị Lao động quốc tế - phiên họp thứ 109 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã thông qua Nghị quyết "Kêu gọi hành động toàn cầu thúc đẩy phục hồi từ khủng hoảng COVID-19 lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu" với 3 nội dung chính: Lời kêu gọi hành động toàn cầu thúc đẩy phục hồi từ khủng hoảng Covid - 19 lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu; Hành động khẩn thúc đẩy việc phục hồi lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu;Sự lãnh đạo và hỗ trợ của ILO đối với việc phục hồi lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu. Nghị quyết là tài liệu hữu ích đối với hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.