Site banner

Tin nóng

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 1 - 10 / 68 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Loại Tải về
1 06/2019/TT-BNNPTNT 19/07/2019 Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp Văn bản của Nhà nước.
2 1379/SCT-QLTM 30/08/2019 Phối hợp kết nối thực phẩm an toàn vào hệ thống phân phối Văn bản của Nhà nước.
3 07/2019/TT-BKHĐT 08/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã Văn bản của Nhà nước.
4 264/TB-VPCP 30/07/2019 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường Trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, htx, Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Văn bản của Nhà nước.
5 283 NQ- LMHTXVN 08/07/2019 Nghị quyết về đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
6 277 NQ- LMHTXVN 05/07/2019 Nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
7 281 NQ- LMHTXVN 05/07/2019 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa V Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
8 3763/BKHĐT- HTX 05/06/2019 Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác Văn bản của Nhà nước.
9 CV số 372 TB-LMHTXVN 14/06/2019 Thông báo Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về số lượng mô hình, danh sách, địa bàn HTX triển khai năm 2019 Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
10 Số 69/CV- ĐU 12/06/2019 Kế hoạch tổng kết công tác Đảng và Điều lệ Đảng Nhiệm kỳ đại hội XII trong Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.