Site banner

Tin nóng

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre phát động thi đua năm 2023

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2023

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND tỉnh ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; hưởng ứng nội dung phát động phong trào thi đua giai đoạn 2017-2022 của Liên minh HTX Việt Nam với chủ đề ‘Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX và Liên minh HTX các cấp; góp phần xây dựng nông thôn mới’;

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2015; Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”;

Nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, hăng hái lao động sáng tạo trong cán bộ, thành viên và người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn, nỗ lực về mọi mặt tạo ra những chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân, Liên minh HTX tỉnh Bến Tre phát động thi đua năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương: Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết đúng thời hạn đơn, thư khiếu nại, tố cáo và đề xuất xử lý kịp thời các phản ảnh, tố cáo có liên quan; đảm bào quản lý sử dụng hiệu quả tài sàn cố định, máy móc, phương tiện; thực hiện tốt việc nộp thuế.

2. Các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh: Vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, phân phối thu nhập cho thành viên… vượt từ 1-5% so với kế hoạch. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quy chế hoạt động của HTX; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. thực hiện được các dịch vụ theo giấy chứng nhận đăng ký; có hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thành viên.

3. Xây dựng tổ chức Đảng đoàn thể trong HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên, thành viên và người lao động. Tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

4. Tập trung phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX tham gia vào chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh; ứng dụng công nghệ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của HTX nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường hàng hóa trong quá trình hội nhập.

5. Tổ chức triển khai và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng: Phát động các phong trào thi đua theo đợt và chuyên đề, có tổ chức sơ, tổng kết các phong trào thi đua; xét khen thưởng đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục theo quy định. Tổ chức Đại hội thành viên thường niên đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ (nếu đến kỳ). Thực hiện tốt chế độ báo cáo về công tác thi đua khen thưởng.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, với ý thức trách nhiệm “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” theo phương châm “Xây dựng điển hình”,“Học tập điển hình”, “Bắt kịp điển hình”, “Vượt qua điển hình”; Liên minh HTX tỉnh Bến Tre kêu gọi toàn thể cán bộ, thành viên và người lao động các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt nội dung phát động thi đua năm 2022 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

                                                          LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẾN TRE

Chuyên mục tin tức: 
Tập tin đính kèm: