Site banner

Tin nóng

Hội nghị lần thứ 4 - Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 19/8/2022 tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh diễn ra Hội nghị lần thứ 4 - Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, cùng 30 Ủy viên Ban Chấp hành. 

Tại hội nghị có 10 ý kiến từ các Ủy viên Ban chấp hành xoay quanh các vấn đề về chính sách hỗ trợ HTX; đánh giá tình hình hoạt động của HTX trong thời gian qua; giải thể các HTX không hoạt động trong thời gian dài; lấy ý kiến quy hoạch nhân sự Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung Hội nghị lần thứ 4: 

Thông qua báo cáo sơ kết tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Trưởng, Phó các Ban của Liên minh HTX tỉnh giai đoạn 2025 - 2030. Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của BCH Liên minh HTX tỉnh, cụ thể như:

(1) Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX).

(2) Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ để tổ chức Hội nghị thành lập mới 05 HTX (Cụ thể: HTX nuôi tôm công nghệ cao Thạnh Phú, HTX nuôi tôm công nghệ cao Thừa Đức, HTX thương mại dịch vụ Bình Thới, HTX thủy sản Đại Hòa Lộc, HTX nông nghiệp du lịch Hưng Phong). Nâng tổng số HTX được thành lập mới năm 2022 là 17 HTX; thành lập 50 tổ hợp tác; tư vấn thành lập 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp.

(3) Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động 20 HTX nông nghiệp hoạt động theo chuỗi giá trị, hướng đến sản phẩm có chất lượng, an toàn và giá cả tiêu thụ ổn định.

(4) Chủ trì, phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh công nhận ít nhất 03 HTX điểm của tỉnh.

(5) Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2 (đến tháng 6 năm 2025); chỉ đạo và chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo phụ lục phân công của UBND tỉnh.

(6) Tham mưu Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh ra quyết định phê duyệt danh sách 08 HTX để xây dựng, phát triển thành HTX nông nghiệp hiệu quả toàn diện cấp huyện, gồm: HTX NN Định Thủy, HTX DV NN công bằng Hưng Lễ, HTX NN Phú Ngãi, HTX DV SX NN Thạnh Phong, HTX NN Vĩnh Hòa, HTX NN Lộc Thuận, HTX NN Tam Hiệp, HTX cây giống và hoa kiểng Cái Mơn. Phấn đấu đến năm 2025, tất cả 08 HTX này đều được công nhận hoàn thiện mô hình HTX nông nghiệp hiệu quả toàn diện cấp huyện, để nhân rộng.

(7) Phối hợp hỗ trợ xây dựng, chứng nhận sản phẩm OCOP đối với 17 HTX có sản phẩm đăng ký và đã qua khảo sát, được ghi nhận để triển khai thực hiện quy trình, gồm: HTX NN bưởi da xanh Bến Tre (nước ép bưởi, cam, xoài nâng cấp 5 sao), HTX NN Tân Phú (sầu riêng), HTX DV NN Tiên Long (chôm chôm), HTX bưởi da xanh Quới Sơn (bưởi da xanh), HTX NN Phú Phụng (chôm chôm), HTX bưởi da xanh Giồng Trôm (cam sành, quýt đường), HTX NN Lương Phú (chanh dây), HTX NN Phú Ngãi (gạo), HTX NN Định Thủy (mứt dừa), HTX nông nghiệp Phước Hiệp (dầu dừa, nước màu dừa), HTX lúa tôm Thạnh Phú (gạo), HTX NN Bình Thạnh (rau an toàn), HTX thủy sản Thạnh Lợi (nghêu), HTX NN Lộc Thuận (nước màu dừa, mứt dừa), HTX NN Tam Hiệp (tắc xí muội), HTX bưởi da xanh Mỹ Thạnh An (bưởi da xanh), HTX NN Hòa Lộc (bưởi da xanh).

(8) Phối hợp với các sở, ngành xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh để làm mô hình nhân rộng.

(9) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chọn 03 HTX tham gia chuyển đổi số trong hoạt động để làm mô hình thí điểm nhân rộng.

(10) Phối hợp Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX miền Nam xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung khác có liên quan để tổ chức lớp Trung cấp quản trị dành cho Giám đốc HTX khóa I, tại tỉnh Bến Tre, vào tháng 11/2022; phối hợp tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về quản lý HTX, cho bộ máy quản lý, điều hành, giám sát kiểm tra HTX.

 (11) Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tham dự Đại hội các HTX nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(12) Phối hợp với các địa phương tiến hành quy trình giải thể các HTX ngừng hoạt động, không còn khả năng củng cố. Tư vấn, hướng dẫn quy trình Đại hội tổ chức lại hoạt động các HTX nông nghiệp thuộc diện yếu kém, để các HTX này đi vào hoạt động đúng quy chế, quy định về quản trị nội bộ theo Luật HTX năm 2012.

(13) Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(14) Tư vấn, hướng dẫn HTX thực hiện quy trình chuyển đổi số trong HTX, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; tư vấn hướng dẫn lựa chọn, ứng dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành HTX, sử dung phần mềm kế toán HTX.

Thực hiện các giải pháp chủ yếu:

(1) Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX.

Tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản có liên quan.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thành viên HTX và người dân. Tuyên truyền, tạo nhận thức đầy đủ, làm cho các thành viên HTX và người dân thấy rõ tính tất yếu trong hoạt động của HTX, đó chính là dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, tự quản, cùng nhau hưởng lợi; từng HTX phải lấy lợi thế tập thể, số đông người dân trong cộng đồng để tạo nền tảng phát triển hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tình hình mới.

Tổ chức 04 cuộc tuyên truyền đến cán bộ, công chức UBND và các đoàn thể xã, HĐQT và thành viên các HTX; gắn với tiến hành quy trình các bước tư vấn, hướng dẫn tiến tới thành lập Liên hiệp HTX Dừa hữu cơ Thạnh Phú (phấn đấu thành lập trong 11/2022).

(2) Thực hiện Chương trình phối hợp số 103/CTPH-BTGTU-LMHTX ngày 18/5/2022 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Liên minh HTX tỉnh, trong công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX.

(3) Phối hợp hướng dẫn, thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp hướng dẫn thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng, đạt hiệu quả cao nhất các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX.

(4) Tập trung tư vấn thành lập mới các HTX theo nhu cầu người dân, gắn với  nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới; khi thành lập HTX phải đảm bảo các điều kiện để đi vào hoạt động ổn định ngay từ năm đầu tiên; khắc phục trình trạng thành lập HTX mang tính hình thức, không duy trì được hoạt động.

(5) Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX; thực hiện liên kết đầu vào, đầu ra và đa dạng hóa các dịch vụ kết nối tiêu thụ nông sản ổn định; cơ cấu lại nguồn vốn, huy động vốn, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên.

(6) Tăng cường phối hợp hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tham dự các cuộc hội chợ triển lãm để tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các HTX nông nghiệp, công nghiệp. Phối hợp thúc đẩy sự liên kết sản xuất giữa HTX với doanh nghiệp chế biến, đảm bảo nông sản của HTX đạt chất lượng, an toàn, tăng năng suất và được tiêu thụ giá cả ổn định.

(7) Thường xuyên phối hợp với các địa phương theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động HTX, hướng đến HTX có bộ máy quản trị ổn định lâu dài; kết nối với các địa phương để tư vấn, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sát thực tế, đúng lợi thế và khả thi.

 (8) Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp trong việc thẩm định hồ sơ và có ý kiến phản hồi đạt hay chưa đạt tiêu chí số 11, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất (thuộc bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới) tại các thời điểm đã được xác lập.

 (9) Chủ động và sắp xếp thời gian đi cơ sở, để kiểm tra gắn với hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát cho Ban Kiểm soát các HTX; tư vấn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTX; tư vấn, hướng dẫn, đôn đốc các HTX chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(10) Tổng kết, phát động phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh, đưa phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy HTX đổi mới, phát triển, hiệu quả. Thông qua phong trào thi đua, thường xuyên theo dõi, phát hiện, đánh giá, tổng kết việc xây dựng mô hình HTX điểm, điển hình, từ đó có biện pháp hướng dẫn, phổ biến, nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh giao Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo cấp lãnh đạo theo quy định. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phương châm “Đồng hành, tích cực, chân thành, hiệu quả”; phát huy tối đa vai trò Tổ trưởng Tổ công tác chuyên sâu (được thành lập theo Quyết định số 750/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh) để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ, công tác trọng tâm, giải pháp chủ yếu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được thông qua với  100% ý kiến nhất trí của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh tham dự hội nghị.

Thanh Bình

 

Chuyên mục tin tức: