Site banner

Tin nóng

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 15 tháng 8 năm 2023 tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bến Tre, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI.

Tại hội nghị có 09 ý kiến phát biểu của các Ủy viên Ban Chấp hành (Có 02 ý kiến đóng góp trực tiếp vào các dự thảo báo cáo).

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chỉ đạo Hội nghị

Nội dung Nghị quyết:

1. Thông qua báo cáo sơ kết tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra 6 tháng cuối năm 2023; dự thảo Kế hoạch phối hợp ứng dụng Phần mềm sổ tay điện tử hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, cụ thể như sau:

(1) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX; trọng tâm là Chương trình số 28-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

(2) Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các HTX, LHHTX, THT.

(3) Tiếp tục tuyên truyền tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 08 HTX tại các xã Tân Thạch, Tam Phước, An Hiệp (huyện Châu Thành), xã Hưng Phong (huyện Giồng Trôm), xã An Hòa Tây (huyện Ba Tri), xã Định Trung, Đại Hòa Lộc (huyện Bình Đại) và Thị trấn (huyện Mỏ Cày Nam), đảm bảo vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy về thành lập mới HTX trong năm 2023 là 17/15 HTX; đảm bảo đạt chỉ tiêu thành lập 50 tổ hợp tác; đảm bảo chỉ tiêu thành lập 01 Liên hiệp HTX dừa hữu cơ Thạnh Phú. Tiếp tục tổ chức đợt tuyên truyền, tư vấn phấn đầu thành lập thành lập Liên hiệp HTX nông nghiệp, thương mại dịch vụ Ba Tri vào quý 1/2024.

(4) Tập trung tư vấn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động 20 HTX nông nghiệp hoạt động theo chuỗi giá trị, hướng đến sản phẩm có chất lượng, an toàn và giá cả tiêu thụ ổn định.

(5) Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện giai đoạn 2, về hoàn thiện 05 HTX kiểu mới hiệu quả theo Kế hoạch số 5435/KH-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh; 09 HTX nông nghiệp hiệu quả toàn diện cấp huyện giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

(6) Phối hợp Trường Chính trị tỉnh, Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp quản trị kinh doanh với 35 học viên tham gia; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát cho ban kiểm soát và kiểm soát viên các HTX (tổ chức trong tháng 9/2023).

(7) Phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tư vấn, hướng dẫn 20 HTX xây dựng sản phẩm OCOP tại các địa phương, trên cơ sở đăng ký của các HTX; nâng cấp 07 sản phẩm OCOP đã có của các HTX (6 sản phẩm 3 sao lên 4 sao, 1 sản phẩm 4 sao lên 5 sao); xây dựng nhãn hiệu tập thể cho 24 HTX (gồm 20 HTX chưa có OCOP và 4 HTX đã có sản phẩm OCOP).

(8) Hoàn thành dự thảo Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ, trình UBND tỉnh trong tháng 10/2023.

(9) Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (vào nửa đầu tháng 9/2023); tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (vào nửa đầu tháng 10/2023).

(10) Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 2747/KH-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, về thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, như sau:

(1) Tăng cường tuyên truyền đi vào chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX; tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của HTX trong bối cảnh, tình hình mới; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị.

(2) Phát huy tối đa vai trò nòng cốt của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, HTX phù hợp với yêu cầu, bối cảnh, tình hình mới; trong công tác tư vấn thành lập mới HTX nông nghiệp cần phải đảm bảo các điều kiện để HTX sớm đi vào hoạt động và hoạt động đúng thực chất, có tính thực tế, tránh trường hợp thành lập hình thức, chạy theo tiêu chí 13.1 trong xây dựng nông thôn mới.

(3) Nâng cao năng lực quản trị, điều hành của các HTX theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đi đôi với vận động thu hút thêm thành viên tham gia vào HTX, huy động thêm nguồn vốn, kinh nghiệm, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực nhằm tạo sức mạnh, hiệu quả hoạt động của các HTX đáp ứng với yêu cầu của thị trường.

(4) Quan tâm phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp thông qua chính sách của Nhà nước; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, kịp thời tháo gỡ tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các HTX thành viên.

(5) Phối hợp với các sở, ngành phấn đấu xây dựng mỗi ngành, lĩnh vực đều có ít nhất 01 HTX điểm để nhân rộng; hướng đến mục tiêu khu vực kinh tế tập thể có sự liên kết theo chuỗi giá trị bền vững từ nhà vườn ra thị trường, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập cho thành viên.

(6) Khuyến khích, hỗ trợ các HTX thành viên chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số; trước mắt là tích cực tham gia ứng dụng “Phần mềm sổ tay điện tử HTX giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, theo kế hoạch của Liên minh HTX tỉnh.

(7) Tăng cường phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong HTX, nhất là cán bộ quản lý HTX. Phối hợp với các trường thuộc Liên minh HTX Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ HTX, gắn với nhu cầu được đào tạo nghề của thành viên HTX.

(8) Phát huy hiệu quả cao hơn nữa trong hoạt động của Tổ Công tác chuyên sâu cấp tỉnh (do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm Tổ trưởng); phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác chuyên sâu cấp huyện, thành phố, để qua đó nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hỗ trợ HTX, nhất là trong thực hiện quy trình, lập hồ sơ để được tiếp cận, thụ hướng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

(9) Rà soát, củng cố tổ chức và hoạt động của các HTX kém hiệu quả; xử lý dứt điểm giải thể các HTX ngừng hoạt động kéo dài.

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh giao Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo cấp lãnh đạo theo quy định. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra.  

Nghị quyết này được thông qua với 100% ý kiến nhất trí của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh tham dự hội nghị./.

Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: