Site banner

Tin nóng

Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre và các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/9/2022, đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre và các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu để nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh và các kiến nghị, đề xuất có liên quan. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Sau khi nghe Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau:

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng; phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, với sự quan tâm của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt một số kết quả nhất định; nhận thức của hệ thống chính trị và Nhân dân về vai trò, vị trí và ý nghĩa của KTTT, HTX có nâng lên; các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX từng bước phát huy hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng xã nông thôn mới được hình thành và có chiều hướng phát triển tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực KTTT, HTX của tỉnh vẫn còn không ít hạn chế: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về KTTT, HTX hiện nay chưa đầy đủ; chưa rõ bản chất, chưa xem KTTT, HTX là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương; một bộ phận Nhân dân còn định kiến về HTX kiểu cũ, chưa thấy được sự cần thiết và vai trò quan trọng của HTX kiểu mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý Nhà nước về KTTT, HTX có lúc chưa được quan tâm đúng mức, chính quyền cấp xã ở một số nơi thiếu thường xuyên chỉ đạo, đồng hành cùng HTX; chậm củng cố, nâng chất các HTX hoạt động yếu kém kéo dài. Hoạt động của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; công tác tham mưu và hoạt động phối hợp chưa thực sự chủ động, sáng tạo, còn thiếu về điều kiện và nguồn lực để trực tiếp hỗ trợ HTX; mô hình HTX điểm, kiểu mới thành công còn ít, chưa tạo điểm sáng, hiệu quả lan tỏa chưa cao. 

Thời gian tới, để công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh có kết quả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

- Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới, theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Chủ động, tích cực vận động người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ, động viên, khuyến khích các HTX phát triển đúng hướng, bền vững, sớm hình thành các Liên hiệp hợp tác xã cùng ngành, nghề hoạt động có hiệu quả.

- Làm tốt vai trò cầu nối, kết nối giữa các HTX với các doanh nghiệp để đẩy mạnh các hoạt động liên kết đầu vào, đầu ra; chọn mô hình HTX điểm, hoạt động hiệu quả trong liên kết để nhân rộng, tạo sự lan tỏa, nâng cao lòng tin của người dân đối với KTTT, HTX; phát triển phong trào toàn dân tham gia HTX, THT gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025 mỗi HTX nông nghiệp có ít nhất một sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên; hỗ trợ nâng sao, nâng hạng và nâng số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh; tạo thế mạnh trong tiêu thụ sản phẩm, ổn định và nâng cao thu nhập, đời sống của thành viên. Nghiên cứu đề xuất thành lập Hợp tác xã sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh để nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm của địa phương.

- Đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động của HTX; nhất là đào tạo chuyên sâu để bổ sung, trang bị kiến thức về thị trường, phương pháp liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, chuyển đổi số,… trong hoạt động của HTX. Phối hợp hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, bộ nhận diện thương hiệu,… cho sản phẩm của HTX.

2. Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh:

- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền để hệ thống chính trị, người dân thống nhất nhận thức và nắm rõ bản chất, vai trò, tầm quan trọng của KTTT, HTX trong sự phát triển của địa phương; đề xuất, tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX theo đúng thẩm quyền, phù hợp điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung chỉ đạo các địa phương quan tâm phát triển KTTT, HTX gắn với công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án và đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh sớm đi vào hoạt động có thực chất. Tích cực tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại định kỳ với các HTX có sự tham gia của sở, ngành và doanh nghiệp liên quan. Chủ động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển HTX hiệu quả toàn diện cấp huyện, HTX điểm của tỉnh, HTX kiểu mới hiệu quả của Trung ương theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 -2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức nghiên cứu, góp ý, tham gia xây dựng dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi,… và các văn bản, hướng dẫn, chủ trương, chính sách của Trung ương; đề xuất cơ chế tập trung, tích tụ đất đai, tổ chức lại phương thức sản xuất, phân bố dân cư và lao động khu vực nông thôn hình thành khu dân cư tập trung, vùng sản xuất tập trung, phục vụ sản xuất quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Có cơ chế tạo điều kiện bố trí diện tích đất phù hợp, theo quy định, giúp HTX xây dựng trụ sở, kho bãi, cửa hàng dịch vụ; thu hút nguồn nhân lực, sử dụng hiệu quả tài nguyên,… bảo đảm đúng các quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre và các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng hỗ trợ, hướng dẫn các THT, HTX tháo gỡ khó khăn về vốn để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, và các sở, ngành có liên quan tích cực vào cuộc, chủ động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng, hoàn thiện các mô hình HTX điểm, điển hình, tiêu biểu, hoạt động với quy mô lớn, liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Có chính sách thiết thực hỗ trợ các HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất ra những sản phẩm đặc trưng, đáp ứng yêu cầu thị trường; hướng dẫn các HTX sản xuất theo quy trình VietGAP, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc; tiếp tục tạo điều kiện cho các HTX xúc tiến thương mại, tham gia các cuộc hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

- Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc,… tạo môi trường cạnh canh công bằng, lành mạnh; thúc đẩy các HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý, vận hành HTX hoạt động có hiệu quả.

4. Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cơ sở, các ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTTT, HTX theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện; phân công cụ thể trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển KTTT, HTX.

5. Các HTX cần phải tập trung đổi mới tổ chức và nâng cao năng lực điều hành, kiểm soát hoạt động, xây dựng chiến lược phát triển, từng bước hoàn thiện bộ máy, ổn định nhân sự, tăng cường nhân lực làm công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm có nhân sự quản trị, điều hành tâm huyết, có trình độ đáp ứng yêu cầu công việc; huy động được vốn của thành viên để đầu tư phát triển; có hướng liên kết sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn hoạt động của hợp tác xã và điều kiện của địa phương. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thành viên, bám sát nguyên tắc hoạt động, bảo đảm dân chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm, luôn tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích của thành viên; chủ động đầu tư máy móc, thiết bị vào sản xuất kinh doanh; tích cực, linh hoạt trong giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương.

6. Đối với các kiến nghị của Liên minh Hợp tác xã, các HTX, THT tại buổi làm việc (kèm nội dung), giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiếp thu, nghiên cứu, sớm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết cụ thể, kịp thời, theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY 

 

 

Chuyên mục tin tức: